เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. เงื่อนไขทั่วไป
1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับโครงการสมาชิกที่มีชื่อว่า “นกคิดส์คลับ” ซึ่งเป็นโครงการสมาชิกสำหรับผู้โดยสารเด็ก และเยาวชนของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อท่านได้ทำการสมัครเพื่อเข้าเป็นสมาชิกนกคิดส์คลับ เพื่อรับบัตรสมาชิกนกคิดส์คลับ หรือหมายเลขสมาชิก หรือเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจาก นกคิดส์คลับ หมายความว่าท่านได้รับทราบ และยอมรับกฎเกณฑ์รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุดังต่อไปนี้แล้ว
1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกรณีที่มีข้อ ความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
2. สมาชิกภาพและบัตรสมาชิก
2.1 ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกนกคิดส์คลับ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 0 - 12 ปีบริบูรณ์ (ไม่สามารถสมัครในนามของบริษัท หรือนิติบุคคลได้) มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้ และเงื่อนไขอื่นๆที่อาจมีการระบุเพิ่มเติมบนหน้า Nok Kids Club ที่ปรากฏใน www.nokfanclub.com และได้รับการอนุมัติสถานภาพของสมาชิกโดยนกแอร์ ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมาชิก
2.2 เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกรวมถึงการกรอกข้อมูลในใบสมัครของนกคิดส์คลับ เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย นกแอร์อาจขอให้ผู้สมัครสมาชิกแจ้งข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้สมัครได้ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเกิด รูปแสดงตน และชื่อผู้ปกครอง) เมื่อนกแอร์รับผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนกคิดส์คลับแล้ว สมาชิกจะได้รับหมายเลขสมาชิก และบัตรสมาชิกนกคิดส์คลับ
2.3 ผู้สมัครสมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (รวมภาษีแล้ว) โดยสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเมื่อสมัครผ่านเมนูสมัครสมาชิก หัวข้อนกคิดส์คลับ เว็บไซต์นกแฟนคลับ และที่เคาน์เตอร์รับสมัครสมาชิก สนามบินดอนเมือง
2.4 สมาชิกสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ได้หลังจากที่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก
2.5 สถานภาพสมาชิกบัตรสมาชิก และสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกนกคิดส์คลับ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้
2.6 บัตรสมาชิกนกคิดส์คลับเป็นทรัพย์สินของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด สมาชิกต้องเก็บรักษาบัตร และนำส่งคืน หรือทำลายในกรณีที่มีการร้องขอ
2.7 สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงนกแอร์ ทั้งทางจดหมาย ส่งมาที่สำนักงานใหญ่นกแอร์ โดยนกแอร์สามารถยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกของสมาชิกได้ทุกเมื่อ อันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในการยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิก นกแอร์จะทำการปิดบัญชีสมาชิกนั้น และสมาชิกจะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากโครงการนกคิดส์คลับ หรือเรียกร้องค่าธรรมเนียมใดๆคืนได้อีก
2.8 ในกรณีที่มีการแจ้งเรื่องใดๆเกี่ยวกับนกคิดส์คลับให้สมาชิกรับทราบ นกแอร์จะถือว่าได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสมาชิก เมื่อทำการติดต่อสมาชิก หรือส่งข้อความ (ทั้งทางอีเมล์ จดหมาย หรืออื่นๆ) ไปยังที่อยู่ของสมาชิก (รวมถึงที่อยู่ทางอีเมล์) ที่นกแอร์ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูล
2.9 สมาชิก 1 ท่านสามารถมีบัญชีสมาชิกของนกคิดส์คลับได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้นนกแอร์อาจทำการแจ้งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีผลต่อ บัญชีสมาชิก ให้สมาชิกรับทราบ โดยข้อมูลต่างๆสามารถตรวจสอบได้ที่หน้า Nok Kids Club ที่ปรากฏใน www.nokfanclub.com
2.10 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองได้ที่หน้า Nok Kids Club ที่ปรากฏใน www.nokfanclub.com หรือแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมายังศูนย์บริการสมาชิกนกคิดส์คลับ โทร.1318 กด 8 อนึ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ นามสกุลสมาชิก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพียงส่งเอกสารทางราชการที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ชื่อให้กับนกแอร์
2.11 สมาชิกยอมรับเงื่อนไขในการแสดงบัตรสมาชิกนกคิดส์คลับ การแจ้งหมายเลขสมาชิกหรือรหัสผ่าน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ จากโครงการสมาชิกนกคิดส์คลับ
2.12 บัตรสมาชิกนกคิดส์คลับไม่ใช่บัตรชำระเงิน หากเกิดกรณีที่มีการนำบัตร หรือหมายเลขบัตรไปใช้เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สมาชิกเจ้าของบัตร จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเจ้าของบัตร สมาชิกจะต้องแจ้งเรื่องต่อนกแอร์โดยเร็วที่สุด โดยส่งเป็นจดหมายถึงสำนักงานใหญ่นกแอร์ เช่นเดียวกับกรณีที่บัตรหาย หรือถูกขโมย หากสมาชิกต้องการให้นกแอร์ออกบัตรใหม่ สมาชิกต้องยอมรับเงื่อนไขที่    มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 200 บาท (รวมภาษีแล้ว) รวมถึงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาการออกบัตรใหม่
2.13 อายุสมาชิกภาพ และบัตรนกคิดส์คลับ จะสิ้นสุดเมื่อสมาชิกอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์
2.14 อายุสมาชิกภาพ และบัตรสมาชิกเบบี้นกจะสิ้นสุดเมื่อสมาชิกอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์
2.15 สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ทางด้านล่างนี้ ในการสมัครและการเป็นสมาชิกนกคิดส์คลับ
(ก) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนกับนกแอร์
(ข) ไม่ทำการขาย แลกเปลี่ยน หรือพยายามโอนสิทธิ์ ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากนกคิดส์คลับ ไม่ว่าทางใด
(ค) ไม่ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเป็นสมาชิกนกคิดส์คลับในทางที่ไม่เหมาะสม
(ง) ไม่กระทำการที่ขัดต่อผลประโยชน์ของนกแอร์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนกคิดส์คลับ ไม่ว่าทางใด
(จ) ติดตามและตรวจสอบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก ทางหน้า Nok Kids Club บน www.nokfanclub.com(ฉ) แจ้งข้อมูลตามที่นกแอร์เรียกขอ เพื่อใช้ยืนยันการได้รับสิทธิใดๆก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับนกคิดส์คลับ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลจากบัตรโดยสารเครื่องบิน
3. คะแนน Nok Point
Nok Point คือ คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกมีการเดินทางกับสายการบินนกแอร์ตามที่ โครงการสมาชิกนกคิดส์คลับกำหนด โดยมีเงื่อนไขดังนี้
3.1 การคำนวณคะแนนสะสมและเงื่อนไขการสะสม
     3.1.1 ทุกๆ 5 บาทของราคาตั๋วโดยสาร สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (ราคาตั๋วโดยสารไม่รวม Payment Fee, Processing Fee และ Call Center Fee)
     3.1.2 คะแนนสะสม Nok Point ที่ได้จากการคำนวณจะแสดงเป็นจำนวนเต็มเสมอ ถ้าค่าที่ได้เป็นทศนิยมจะปัดลงเป็นจำนวนเต็มทุกครั้ง เช่น ค่าตั๋วโดยสาร 3,203 บาท หารด้วย 5 สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 640 คะแนน
3.2 คะแนนสะสมจะมีอายุ 12 เดือนนับจากเดือนที่คะแนนเข้า โดยจะหมดอายุทุกวันสุดท้ายของเดือนนั้นในปีถัดไป โดยวันหมดอายุคะแนนสะสมนี้ จะเริ่มประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ตัวอย่าง สมาชิกได้รับ Nok Point 300 คะแนนในเดือนเมษายน 2556 คะแนนดังกล่าว จะหมดอายุในวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยคะแนนสะสมของสมาชิกที่หมดอายุถือว่าเป็นโมฆะ และจะถูกลบออกจากบัญชีสะสมของสมาชิก
3.3 คะแนนจะถูกสะสม และโอนเข้าบัญชีสมาชิกอย่างเป็นทางการ เมื่อนกคิดส์คลับได้พิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติสถานภาพของสมาชิกนั้นๆ แล้ว
3.4 คะแนนที่ถูกสะสม จะต้องเป็นเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินนกแอร์เท่านั้น หรือเที่ยวบินที่สมาชิกถูกโอนย้ายให้ไปใช้บริการสายการบินอื่น อันสืบเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่ทางสายการบินนกแอร์ไม่สามารถควบคุมได้
3.5 สมาชิกจะต้องมีชื่ออยู่ในบัตรโดยสาร หรือบอร์ดดิ้งพาสเท่านั้น จึงจะสามารถสะสมเที่ยวบินได้
3.6 การสะสมคะแนนที่เกิดจากเที่ยวบินจะไม่มีผลย้อนหลังสำหรับเที่ยวบินที่ผู้สมัครใช้บริการก่อนจะได้รับสถานภาพสมาชิก
3.7 สมาชิกที่เดินทางกับสายการบินจะสามารถสะสมคะแนนได้ก็ต่อเมื่อ ได้เดินทางโดยใช้บัตรโดยสารที่มีการชำระค่าโดยสารเท่านั้น
3.8 ประเภทของบัตรโดยสารที่สมาชิกไม่สามารถใช้สะสมคะแนน ได้แก่
      - บัตรโดยสารที่แลกจากการสะสมเที่ยวบิน
      - บัตรโดยสารพิเศษสำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้นของนกแอร์หรือบัตรโดยสารรางวัล
      - บัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้เดินทาง
      - บัตรโดยสารหมดอายุ
      - บัตรโดยสารที่ได้ทำการคืนเงินบัตรโดยสารที่ถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง
      - บัตรโดยสารที่ได้จากการแลกเปลี่ยนสัญญาทางธุรกิจระหว่างกัน
3.9 สมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิกนกคิดส์คลับ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในการสะสมคะแนนของสมาชิกเอง
3.10 หากสมาชิกไม่สามารถสะสมคะแนน ณ เวลานั้นได้ สมาชิกมีสิทธิสะสมคะแนนย้อนหลัง 180 วันนับจากวันเดินทาง โดยส่งบัตรโดยสาร หรือบอร์ดดิงพาส พร้อมทั้งระบุหมายเลขสมาชิก มาที่สำนักงานใหญ่นกแอร์ ทางแฟกซ์หมายเลข 02 238 2484 โดยคะแนนสะสมจะปรากฏในระบบ 14 วันนับจากวันที่แจ้งขอสะสม
3.11 ในกรณีที่การเดินทางมีเหตุที่สายการบินไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อากาศแปรปรวนซึ่งส่งผลให้ผู้โดยสารต้องเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนสายการบินสมาชิกสามารถสะสมเที่ยวบินได้ตามเส้นทางดั้งเดิม สมาชิกจะต้องส่งหลักฐาน คือ ใบเสร็จรับเงินการจอง หรืออีเมล์ยืนยันการจอง และบอร์ดดิงพาสที่ใช้ในการเดินทางจริง มาที่สำนักงานใหญ่นกแอร์ ทางแฟกซ์หมายเลข 02 238 2484 สมาชิกต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้ จนกว่าคะแนนจะถูกสะสมในบัญชีสมาชิก
3.12 สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธ์ในการยกเว้นเที่ยวบินพิเศษบางเที่ยวบินจาก การเข้าร่วมการสะสมคะแนนโดยไม่แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
4.  การขอรับสิทธิประโยชน์
4.1 ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ “การขอรับสิทธิประโยชน์” หมายถึง การที่สมาชิกนกคิดส์คลับแจ้งนกแอร์ ถึงความต้องการในการจัดการมอบสิทธิประโยชน์ หรือของรางวัล ตามที่กำหนดไว้ในกฏเกณฑ์ที่ระบุในหน้า Nok Kids Club บนwww.nokfanclub.com
4.2 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีการจำกัดจำนวน นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง (รวมถึงการระงับ และการยกเลิก) สิทธิประโยชน์ต่างๆ และการจำกัดจำนวนเป็นครั้งคราว ตามที่เห็นสมควร นกแอร์อาจทำการเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ ที่ต่างจากที่สมาชิกแจ้งความต้องการ ในกรณีนี้ นกแอร์จะพิจารณาถึงมูลค่าและลักษณะของสิทธิประโยชน์ทดแทน ให้ใกล้เคียงกับของสิทธิประโยชน์เดิมที่สมาชิกต้องการ
4.3 การขอรับสิทธิประโยชน์สามารถกระทำได้ ตามที่ระบุไว้ใน หน้า Nok Kids Club บน www.nokfanclub.com
4.4 นกแอร์อาจทำการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับสิทธิประโยชน์บางประเภท เป็นครั้งคราว ในกรณีที่เงื่อนไขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ ให้เงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่าและถือว่าสมาชิกยอมรับในเงื่อนไขนี้
4.5 สมาชิกจะต้องอยู่ในประเภทสมาชิกที่มีการกำหนดให้สิทธิประโยชน์สำหรับประเภท สมาชิกนั้นๆ ณ เวลาที่ทำการขอรับสิทธิประโยชน์                                                                       
เงื่อนไขการแลกเที่ยวบิน
(ก.)  ตารางการแลกตั๋วเครื่องบินสมาชิกนกคิดส์คลับ

(*)หมายถึงการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล และวันเดินทางพิเศษตามประกาศของสายการบิน สมาชิกจะต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
(ข.) สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินให้ผู้อื่นได้
(ค.) ตั๋วเครื่องบินยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆ
(ง.) ตั๋วเครื่องบินสามารถจองที่นั่งในเที่ยวบินที่เปิดให้บริการในชั้นประหยัด และชั้น Nok Flexi ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิก และ คะแนะสะสมต้องมีเพียงพอกับข้อกำหนดการแลกเที่ยวบิน และ กรณีที่มีที่นั่ง ณ ช่วงเวลานั้นเท่านั้น
(จ.) สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์แลกตั๋วและระบุที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกนกคิดส์คลับ โทร.1318 กด 8 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
(ฉ.) สมาชิกจะต้องทำการจองตั๋วเครื่องบิน ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
(ช.) สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้อย่างช้าที่สุด ก่อนกำหนดการเดินทาง 7 วันผ่านศูนย์บริการสมาชิกนกคิดส์คลับ โทร.1318 กด 8 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 735 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วต่อผู้โดยสารต่อรายการ) และส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่บัตรโดยสารลดลง
(ซ.) ตั๋วเครื่องบินที่เกิดจากการแลกเที่ยวบิน ไม่สามารถทำการยกเลิกและ/หรือคืนเงินได้
(ฌ.)โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่มีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


5. พันธะและหน้าที่
5.1 เงื่อนไขต่างๆที่ระบุในข้อตกลงนี้ ถือเป็นข้อผูกพันที่นกแอร์มีต่อสมาชิก ในการทำหน้าที่ต่างๆต่อไปนี้ ตราบใดที่นกแอร์ยังดำเนินโครงการสมาชิกนกคิดส์คลับ
(ก) รับสมัครสมาชิกจากผู้ที่สนใจ และดำเนินการรับเข้าเป็นสมาชิกนกคิดส์คลับ
(ข) จัดมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกที่ขอรับสิทธิ
(ค) จัดส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับนกคิดส์คลับไปยังที่อยู่ทางอีเมล์ ที่สมาชิกแจ้งไว้
5.2 นกแอร์ไม่สามารถรับประกันการมอบสิทธิประโยชน์ใดๆก็ตาม ที่สมาชิกแจ้งความประสงค์มาเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์นั้นๆ อนึ่ง นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ถอน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มจำนวนสิทธิประโยชน์ต่างๆ
5.3 นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎเกณฑ์ สิทธิประโยชน์หรือเงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการนกคิดส์คลับบางส่วน หรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อนกแอร์จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก ในการรับรู้ถึงกฎเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขต่างๆของนกคิดส์คลับที่ใช้ในปัจจุบัน
6.สิทธิส่วนบุคคลและข้อความอิเลคโทรนิก
6.1 สมาชิกตกลงยอมรับข้อปฏิบัติทางด้านล่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่ให้ไว้กับนกแอร์อันเนื่องมาจากโครงการสมาชิกนกคิดส์คลับ
6.2 นกแอร์สามารถนำข้อมูลของสมาชิกที่ให้ไว้มาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการ
(ก) ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะที่มีต่อสมาชิก
(ข) เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้ให้บริการที่ถือเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งมีส่วนในการให้นกแอร์ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะที่มีต่อสมาชิก
(ค) ทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่อสมาชิก
(ง) พยายามพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของลูกค้าสัมพันธ์ (ทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้า การริเริ่มทางการวิจัยและการตลาด และการวิเคราะห์) และ
(จ) ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆของรัฐบาล หรือของตัวแทนศาล
6.3 โอนย้ายข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปหรือมายังประเทศไทย เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
6.4 ข้อมูลส่วนตัวที่สมาชิกให้ไว้กับนกแอร์จะถูกเก็บไว้ยังสำนักงานใหญ่ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการกระทำการใดๆเพื่อความแน่ใจในความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลส่วนตัวที่นกแอร์มี นกแอร์สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวต่างๆของสมาชิกได้ โดยยึดถือหลักตามกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลทุกมาตราที่บังคับใช้
7. ขอบข่ายความรับผิดชอบ
7.1 หากข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ข้อใดไม่มีผลผูกพันและผลใช้บังคับ ตามกฎหมายข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ผลผูกพันและการใช้บังคับข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
7.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆที่ตามมาเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ ให้ถือเป็นข้อกำหนดของสัญญาในโครงการนกคิดส์คลับ ที่มีต่อสมาชิก
7.3 นกแอร์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการนกคิดส์คลับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการยินยอมหรือปฏิเสธที่จะมอบสิทธิประโยชน์ใดๆ แม้ว่าการสูญหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายนั้นๆ เกิดจากการเพิกเฉย หรือแม้แต่เป็นสิ่งที่นกแอร์สามารถควบคุมได้